zootoxin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zootoxin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zootoxin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zootoxin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • zootoxin

  * kỹ thuật

  y học:

  độc tố động vật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • zootoxin

  Similar:

  animal toxin: a toxin resembling bacterial toxins in its antigenic properties that is found in the fluids of certain animals