anal personality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anal personality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anal personality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anal personality.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anal personality

    (psychoanalysis) a personality characterized by meticulous neatness and suspicion and reserve; said to be formed in early childhood by fixation during the anal stage of development (usually as a consequence of toilet training)

    Synonyms: anal retentive personality

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).