analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analysis.

Từ điển Anh Việt

 • analysis

  /ə'næləsis/

  * danh từ, số nhiều analyses

  sự phân tích

  (vật lý), (hoá học) phép phân tích

  qualitative analysis: phép phân tích định tính

  qualitative analysis: phép phân tích định lượng

  (toán học) giải tích

  in the last analysis: phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối cùng

  under analysis: được đem phân tích

 • analysis

  (Tech) phân tích; giải tích (d)

 • analysis

  giải tích; sự phân tích

  a. of causes phân tích nguyên nhân

  a. of convariance phân tích hiệp phương sai

  a. of regression phân tích hồi quy

  a. of variance phân tích phương sai

  activity a. of production and allocation (toán kinh tế) phân tích hoạt động trong

  sản xuất và phân phối

  algebraic a. giải tích đại số

  bunch map a. (thống kê) phân tích biểu đồ chùm

  combinatory a. giải tích tổ hợp

  component a. (thống kê) phân tích nhân tố

  confluence a. phân tích hợp lưu

  correlation a. phân tích tương quan

  demand a. (toán kinh tế) phân tích nhu cầu

  dimensional a. phân tích thứ nguyên

  discriminatory a. (thống kê) phương pháp phân loại; phân tích phân biệt

  economic a. (toán kinh tế) phân tích kinh tế

  factor a. phân tích nhân tố

  functional a. giải tích hàm

  harmonic a. phân tích điều hoà, giải tích điều hoà

  indeterminate a. giải tích vô định

  infinitesimal a.giải tích vô cùng bé

  linear a. giải tích tuyến tính

  mathematical a. giải tích toán học

  multivariate a. (thống kê) phân tích nhiều chiều

  nodal a. giải tích các nút

  numerical a. giải tích số, phương pháp tính

  operation a. vân trù học

  periodogram a. (thống kê) phép phân tích biểu đồ chu kỳ

  probit a. phân tích đơn vị xác suất

  rational a. phân tích hợp lý

  sequential a. tk phân tích thời kỳ kế tiếp, phân tích quá trình dãy kế tiếp

  statistic(al) a. phân tích thống kê

  strain a. phân tích biến dạng

  stress a. phân tích ứng suất

  successive a. phân tích liên tiếp

  tensorr a. (hình học) giải tích tenxơ

  unitary a. (thống kê) phân tích phương sai

  variance a. giải tích vectơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analysis

  * kinh tế

  bản hay bảng giải trình

  sự phân tích

  * kỹ thuật

  giải thích

  giải tích

  phân tích

  phép phân tích

  sự phân tích

  sự tính toán

  xây dựng:

  phép tính toán

  sự hạch toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analysis

  an investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole

  the abstract separation of a whole into its constituent parts in order to study the parts and their relations

  Synonyms: analytic thinking

  Antonyms: synthesis

  a form of literary criticism in which the structure of a piece of writing is analyzed

  the use of closed-class words instead of inflections: e.g., `the father of the bride' instead of `the bride's father'

  a branch of mathematics involving calculus and the theory of limits; sequences and series and integration and differentiation

  Similar:

  psychoanalysis: a set of techniques for exploring underlying motives and a method of treating various mental disorders; based on the theories of Sigmund Freud

  his physician recommended psychoanalysis

  Synonyms: depth psychology