analysis by physical model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analysis by physical model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analysis by physical model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analysis by physical model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analysis by physical model

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phân tích theo mô hình vật lý