analysis of regression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analysis of regression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analysis of regression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analysis of regression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analysis of regression

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân tích hồi quy