analysis of production cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analysis of production cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analysis of production cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analysis of production cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analysis of production cost

    * kinh tế

    phân tích phí tổn sản xuất