analgic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analgic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analgic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analgic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analgic

    * kỹ thuật

    y học:

    không cảm đau