analogical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogical.

Từ điển Anh Việt

 • analogical

  /,ænə'lɔdʤikəl/ (analogic) /,ænə'lɔdʤik/

  * tính từ

  sắp đặt lấy tính giống nhau làm tiêu chuẩn

  tương tự, giống nhau

  (triết học) theo phép loại suy

  (sinh vật học) cùng chức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analogical

  expressing, composed of, or based on an analogy

  the analogical use of a metaphor