analogical reasoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogical reasoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogical reasoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogical reasoning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogical reasoning

    * kỹ thuật

    lập luận tương tự