anally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anally.

Từ điển Anh Việt

  • anally

    xem anal