analyst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analyst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analyst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analyst.

Từ điển Anh Việt

 • analyst

  /'ænəlist/

  * danh từ

  người phân tích

  (toán học) nhà giải tích

 • analyst

  (Tech) phân tích viên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analyst

  * kinh tế

  chuyên viên phân tích

  nhà phân tích (tài chánh)

  * kỹ thuật

  người giám sát

  người phân tích

  toán & tin:

  nhà phân tích

  xây dựng:

  phân tích viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analyst

  someone who is skilled at analyzing data

  an expert who studies financial data (on credit or securities or sales or financial patterns etc.) and recommends appropriate business actions

  a licensed practitioner of psychoanalysis

  Synonyms: psychoanalyst