anal fissure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anal fissure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anal fissure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anal fissure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anal fissure

    * kỹ thuật

    y học:

    nứt hậu môn