ago nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ago nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ago giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ago.

Từ điển Anh Việt

 • ago

  /ə'gou/

  * phó từ

  trước đây, về trước

  five years ago: năm năm trước đây, đã năm năm nay

  an hour ago: một giờ trước đây

  long long ago: trước đây lâu lắm, đã lâu lắm rồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ago

  gone by; or in the past

  two years ago

  `agone' is an archaic word for `ago'

  Synonyms: agone

  in the past

  long ago

  sixty years ago my grandfather came to the U.S.