agony column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agony column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agony column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agony column.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agony column

    a newspaper column devoted to personal problems

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).