agony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agony.

Từ điển Anh Việt

 • agony

  /'ægəni/

  * danh từ

  sự đau đớn, sự khổ cực, sự thống khổ; sự quằn quại; sự đau đớn cực đô (về thể xác)

  to suffer agonies: chịu nỗi thống khổ

  sự lo âu khắc khoải

  cơn hấp hối

  agony of death; death agony: cơn hấp hối

  sự vật lộn

  sự vui thích đến cực độ

  to be in an agony of joy: vui sướng đến cực độ

  agony column

  (thông tục) mục rao việc riêng (trên báo)

  agony in red

  (đùa cợt) bộ quần áo đỏ choé

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agony

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thống khổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agony

  intense feelings of suffering; acute mental or physical pain

  an agony of doubt

  the torments of the damned

  Synonyms: torment, torture

  a state of acute pain

  Synonyms: suffering, excruciation