agony aunt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agony aunt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agony aunt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agony aunt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agony aunt

    a newspaper columnist who answers questions and offers advice on personal problems to people who write in

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).