agonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonic.

Từ điển Anh Việt

 • agonic

  /ə'gɔnik/

  * tính từ

  không hợp thành góc

  agonic line: đường không từ thiên (đường đi qua các điểm tại đấy kim la bàn không bị lệch)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agonic

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  không lệch từ

  vô thiên