agonic line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonic line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonic line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonic line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agonic line

  * kỹ thuật

  lóng lánh

  toán & tin:

  chói sáng

  điện:

  đường a-gôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agonic line

  an imaginary line connecting points on the Earth's surface where the magnetic declination is zero