agonisingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonisingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonisingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonisingly.

Từ điển Anh Việt

  • agonisingly

    * phó từ

    khổ sở, khó nhọc