agonad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agonad

    * kỹ thuật

    y học:

    người không có tuyến sinh dục