agonistical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonistical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonistical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonistical.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agonistical

    Similar:

    agonistic: striving to overcome in argument

    a dialectical and agonistic approach

    Synonyms: combative

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).