agonistically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonistically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonistically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonistically.

Từ điển Anh Việt

  • agonistically

    xem agonistic