agone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agone

    Similar:

    ago: gone by; or in the past

    two years ago

    `agone' is an archaic word for `ago'

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).