agonal thrombosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonal thrombosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonal thrombosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonal thrombosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agonal thrombosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng huyết khối hấp hối