agonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agonal

    pertaining to or associated with agony (especially death agonies)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).