ace of spades nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ace of spades nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ace of spades giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ace of spades.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ace of spades

    the ace in the spade suit; sometimes taken as a portent of death

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).