acetonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetonic.

Từ điển Anh Việt

  • acetonic

    xem acetone

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acetonic

    of or relating to acetone