acetone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetone.

Từ điển Anh Việt

 • acetone

  /'æsitoun/

  * danh từ

  axeton

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetone

  * kỹ thuật

  axeton

  hóa học & vật liệu:

  acêton

  y học:

  một hợp chất hữu cơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acetone

  the simplest ketone; a highly inflammable liquid widely used as an organic solvent and as material for making plastics

  Synonyms: propanone, dimethyl ketone