acetone-butanol fermentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetone-butanol fermentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetone-butanol fermentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetone-butanol fermentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetone-butanol fermentation

    * kinh tế

    sự lên men axeton