acetal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acetal

    any organic compound formed by adding alcohol molecules to aldehyde molecules

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).