acetaldehyde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetaldehyde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetaldehyde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetaldehyde.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acetaldehyde

    a colorless volatile water-soluble liquid aldehyde used chiefly in the manufacture of acetic acid and perfumes and drugs

    Synonyms: ethanal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).