acerous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acerous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acerous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acerous.

Từ điển Anh Việt

  • acerous

    /'æsirous/ (acerous) /'æsirəs/

    * tính từ

    (thực vật học) hình kim (lá thông, lá tùng...)