tiết trong Tiếng Anh là gì?

tiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiết

  section; teaching period; class

  tiết sắp tới là môn hóa học the next class is chemistry

  mỗi tuần có hai tiết vật lý to have two hours of physics per week

  to discharge; to secrete

  endocrine : nói về hoặc liên quan đến các tuyến nội tiết hoặc các hoóc môn do các tuyến này tiết ra endocrine : of or relating to endocrine glands or the hormones secreted by them

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tiết

  * noun

  section period time, season

  * verb

  to secrete, to emit

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tiết

  to flow (out), leak