tiết dịch trong Tiếng Anh là gì?

tiết dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết dịch

    * dtừ

    synovia, exudate