tiết canh trong Tiếng Anh là gì?

tiết canh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết canh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết canh

    * dtừ

    blood pudding, duck's blood curds

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiết canh

    blood pudding, duck’s blood curds