tiết lộ tên trong Tiếng Anh là gì?

tiết lộ tên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết lộ tên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiết lộ tên

    to give one’s name