tiết bạch lộ trong Tiếng Anh là gì?

tiết bạch lộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết bạch lộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết bạch lộ

    * dtừ

    whhite dew (fifteeth solar term, 8-23 september)