tiết độ sứ trong Tiếng Anh là gì?

tiết độ sứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết độ sứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết độ sứ

    * dtừ

    governor, generalissimo, commander in-chief of allied armies

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiết độ sứ

    governor, generalissimo, commander in-chief of allied