tiết lộ ra trong Tiếng Anh là gì?

tiết lộ ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết lộ ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết lộ ra

    * ngđtừ

    transpire