tiết lợn trong Tiếng Anh là gì?

tiết lợn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết lợn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết lợn

    * dtừ

    pig's blood