tiết nữ trong Tiếng Anh là gì?

tiết nữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết nữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết nữ

    * dtừ

    virgin