tiết chất trong Tiếng Anh là gì?

tiết chất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết chất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết chất

    * dtừ

    secretion