tiết giới trong Tiếng Anh là gì?

tiết giới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết giới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết giới

    * dtừ

    moderate, abate, mitigate, restrain, restrict