tiết phẫn trong Tiếng Anh là gì?

tiết phẫn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết phẫn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết phẫn

    * dtừ

    show anger