tiết tháo trong Tiếng Anh là gì?

tiết tháo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết tháo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết tháo

    * dtừ

    moral integrity

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiết tháo

    moral integrity