tiết lộ trong Tiếng Anh là gì?

tiết lộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết lộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiết lộ

  to reveal; to disclose; to unveil

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tiết lộ

  * verb

  to reveal, to let out

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tiết lộ

  to divulge, disclose, reveal; disclosure