tổng trong Tiếng Anh là gì?

tổng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng

    (toán học) sum; total; general

    tổng doanh số total sales

    canton; district

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng

    general, total