tổng trừ bị trong Tiếng Anh là gì?

tổng trừ bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng trừ bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng trừ bị

    general reserve