tổng bãi thị trong Tiếng Anh là gì?

tổng bãi thị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng bãi thị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng bãi thị

    general strike (among market merchants)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng bãi thị

    general strike (among market merchants)