tổng chỉ huy trong Tiếng Anh là gì?

tổng chỉ huy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng chỉ huy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng chỉ huy

    commander-in-chief

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng chỉ huy

    commander-in-chief